Бүртгүүлэх заавар

Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогч нь илтгэгч болон сонсогч гэсэн хоёр төрлөөр оролцоно.

СОНСОГЧ нь өөрийн сонирхсон эрдэм шинжилгээний салбар хурлуудад оролцож асуулт асууж, мэдээлэл авах, санал бодлоо солилцох боломжтой.
ИЛТГЭГЧ нь сонгосон салбар хурлууддаа илтгэлээ танилцуулж оролцох боломжтой юм.

Дараах хоёр сонголтоос сонгоно уу.