Хэвлэх боломжууд

Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг СЭЗИС-ийн Эрдмийн зөвлөл, сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл, МУИС –ийн Хууль зүйн сургуулийн эрдэмтэд шүүн хэлэлцэж дараах сэтгүүл, эмхэтгэлд хэвлүүлэх эрх олгоно. Үүнд:
  1. СЭЗИС, Blue Sky University хамтран эрхлэн гаргадаг Америкийн Конгрессийн номын санд бүртгэлтэй “ International Journal of Management ” сэтгүүлд хэвлүүлэх / Үнэ 40’000 төгрөг /
  2. СЭЗИС –ийн эрхлэн гаргадаг “ Монголын эдийн засаг: Өчигдөр, Өнөөдөр, Маргааш ” сэтгүүлд хэвлүүлэх. / Үнэ 30’000 төгрөг /
  3. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл ”-д хэвлүүлэх. / Үнэ 20’000 төгрөг /
Бүтээл нь хэвлэгдэхээр сонгогдсон багш судлаачид Улаанбаатар хотын банкны - 2612007984 тоот дансанд төлбөрийг шилжүүлнэ. Төлбөр төлөхдөө салбар хуралдааны нэр, судлаачийн овог нэрийг заавал бичнэ.