Хурал зохион байгуулагдах тов

  • 2022 оны 5 дугаар сарын 06
  • Товч хураангуй (abstract) –г хүлээн авах хугацаа:
    2022 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл
  • Илтгэлийг бүрэн эхээр (full text) нь хүлээн авах хугацаа:
    2022 оны 3 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүртэл
  • Илтгэлийн товч танилцуулга (presentation) хүлээн авах хугацаа:
    2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр хүртэл