Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл

Холбоо барих:
Хурлын дарга: З.Оюунцацрал (Ph.D) - СУТ-ийн эхрлэгч

Хурлын нарийн бичгийн дарга: С.Батзориг - СУТ-ийн багш
batzorig.s@ufe.edu.mn
88119572